14 GRUDNIA 2023

KOMUNIKAT WALIDACYJNY PZN DLA LICENCJONOWANYCH INSTRUKTORÓW SPORTU PZN 

W związku z rozdzieleniem kompetencji dotyczącym kształcenia i licencjonowania kadr szkoleniowych w obszarze sportu (trenerzy) i narciarstwa powszechnego (instruktorzy), odpowiednio pomiędzy Polski Związek Narciarski (PZN) a Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa (SITN) oraz w związku z licznymi zapytaniami przesyłanymi do PZN odnośnie możliwości uzyskania zgody na pracę sezonową we Włoszech ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Autonomicznej Prowincji Trydentu, niniejszym komunikatem wyjaśniamy stanowisko PZN i możliwości dalszego kierowania swoimi ścieżkami kariery w obszarze narciarstwa alpejskiego zarówno pod auspicjami PZN jak i SITN.

Wszystkie osoby posiadające licencje związkowe „Instruktor Sportu PZN” i/lub posiadające uprawnienia „Instruktora Sportu” wydane do dnia 30 czerwca 2023 roku, są zobowiązane do podjęcia decyzji o dalszej ścieżce kształcenia i poprowadzenia swojej ścieżki zawodowej w kierunku sportu kwalifikowanego (uprawnienia trenerskie) lub narciarstwa powszechnego (uprawnienia instruktorskie) lub w obu kierunkach równolegle (chcąc pracować w klubach i szkołach narciarskich). W tym celu obie organizacje PZN i SITN umożliwiają przejście procedury walidacyjnej zgodnej z wewnętrznymi standardami obu instytucji zgodnie z porozumieniem między nimi i podziałem kompetencji dotyczących odpowiednich obszarów: sport (PZN) vs narciarstwo powszechne (SITN).

I.    KOMUNIKAT WALIDACYNY PZN W OBSZARZE SPORTU (ROZWÓJ W KIERUNKU UPRAWNIEŃ TRENERSKICH) 

W związku z przyjęciem przez Zarząd PZN nowego Regulaminu Licencyjnego, Komisja Licencyjna PZN na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, § 8 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Narciarskiego oraz nowego Regulaminu Licencyjnego PZN określającego zasady i tryb przyznawania oraz przedłużania aktywności licencji, jak również zgodnie z wytycznymi pokontrolnymi NIK i koniecznością uzupełnienia danych osobowych i zaświadczeń o niekaralności oraz w obliczu podjętej uchwały Zarządu PZN - U/05/Z/5/22 w dniu 18 października 2022 r. o nieprzedłużaniu dalszej współpracy PZN ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego (SITN PZN) na dotychczasowych zasadach, ogłasza proces weryfikacji kwalifikacji i przyznawania nowych licencji trenerskich (dostosowanie ich do obowiązujących wcześniej i zwyczajowo uprawnień / kwalifikacji trenerskich zgodnie z decyzją Zarządu PZN - podjętą stosowną uchwałą w dniu 6 marca 2023 r. i regulacjami określonymi w nowym Regulaminie). 

W kontekście przyznawanych wcześniej licencji „Instruktora Sportu PZN” informujemy, iż od 1 stycznia 2023 roku PZN nie będzie już licencjonował instruktorów. Te kompetencje przekazano do SITN (sposób weryfikacji: patrz komunikat SITN). 

Tym samym wszystkie osoby posiadające licencje związkowe „Instruktor Sportu PZN” i/lub posiadające uprawnienia „Instruktora Sportu” wydane do dnia 30 czerwca 2023 roku, a chcące się rozwijać w kierunku sportu kwalifikowanego i zdobycia uprawnień trenerskich, są zobowiązane do przesłania nowych wniosków o przyznanie „Licencji Trenera Asystenta PZN” wraz z wszystkimi załącznikami oraz dokonania opłaty aktywacyjnej w wysokości 300 zł. Po przejściu wstępnej weryfikacji przez Komisję Licencyjną PZN uzyskają aktywność licencyjną na okres dwóch sezonów (w których to zobowiązani będą do uzupełnienia wykształcenia kierunkowego i uzyskania uprawnień trenerskich).

Wszystkie dostępne informacje dotyczące procedur uzyskania (abolicyjnie) licencji Trenera Asystenta PZN są dostępne na stronie internetowej PZN w zakładce „Licencje” – LINK

Jednocześnie informujemy, że prowadzimy na bieżąco rozmowy i korespondencje zarówno z SITN jak i ze stroną włoską ze szczególnym uwzględnieniem regionu Autonomicznej Prowincji Trydentu, aby dalej nasze licencje PZN uprawniały do delegowanej pracy w obszarze sportu kwalifikowanego i wyczynowego.

II. KOMUNIKAT WALIDACYNY SITN W OBSZARZE NARCIARSTWA POWSZECHNEGO (ROZWÓJ W KIERUNKU UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH SITN) 

II.a. Uchwała Zarządu SITN PZN nr 39/2023
Zarząd postanawia przeprowadzić egzamin walidacyjny na prawach Egzaminu Regionalnego dla instruktorów posiadających do 30.06.2023 r. licencję „Instruktora Sportu PZN” (uzyskaną na podstawie uprawnień „Instruktora Sportu”) w narciarstwie alpejskim lub posiadających aktualną licencję Trenera Asystenta PZN. Osoby pozytywnie zweryfikowane uzyskają kwalifikacje POL-SKI Pomocnik Instruktora Narciarstwa Alpejskiego oraz możliwość dalszego rozwoju w ramach dalszego kształcenia w SITN. Koszt egzaminu walidacyjnego na prawach Egzaminu Regionalnego Zarząd ustala na 350 zł.

II.b. Przypomnienie:
Prawo przystąpienia do ER eksternistycznie na warunkach zwyczajnych (czyli nie dotyczy ich rzeczony egzamin walidacyjny na prawach ER) zgodnie z Wytycznymi Szkolenia 2023/2024 s.72 p.4 posiadają Instruktorzy Rekreacji Ruchowej (sprzed 2011 r.) oraz Instruktorzy Sportu (sprzed 2014 r.) ze specjalnością narciarstwo alpejskie oraz osoby z tożsamymi kwalifikacjami IRR i IS nadanymi przez Akademie Wychowania Fizycznego po deregulacji.

II.c. Dokumentacja wymagana od INSTRUKTORÓW SPORTU Z LICENCJĄ PZN

  • skan legitymacji instruktora sportu w narciarstwie alpejskim
  • skan licencji PZN
  • ew. skan uzupełniających dokumentów nt. odbytego przeszkolenia (program kursu, suplement, certyfikaty itp.)
  • potwierdzenie dokonania opłaty za "udział w egzaminie walidacyjnym na prawach ER" w wys.350 PLN:

SITN PZN, ul. Dębowa 6/1, 30-308 Kraków
Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie Rynek Główny 47
58 1240 4650 1111 0000 5152 2902

  • dane kontaktowe: adres email, nr tel. kom.

II.d. Założenia organizacyjne

  • zapisy są przyjmowane do niedzieli 17 grudnia 2023 na adres biuro@sitn.pl
  • limit miejsc: 50 (w przypadku wyczerpania limitu miejsc zostanie ogłoszony kolejny termin i lokalizacja egzaminu walidacyjnego na prawach ER)
  • harmonogram egzaminu, czas i miejsce zbiórki zostaną przesłane mailowo uczestnikom najpóźniej w poniedziałek 18 grudnia
  • od uczestników wymagane jest wyposażenie: narty slalomowe, kask+gogle, nagolenniki slalomowe, kije z gardami slalomowymi

Jednocześnie informujemy, że SITN prowadzi na bieżąco rozmowy i korespondencję zarówno z PZN w sprawie przejęcia pod swoje auspicje licencjonowanych do roku 2023 Instruktorów Sportu PZN, jak i posiada aktualne porozumienie ze stroną włoską ze szczególnym uwzględnieniem regionu Autonomicznej Prowincji Trydentu w kwestii uprawnień do delegowanej pracy sezonowej w obszarze narciarstwa powszechnego.

Źródło: PZN