5 KWIETNIA 2024

Konkurs na stanowisko Managera ds. biegów narciarskich

Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego zdecydował o przedłużeniu terminu konkursu na stanowisko Managera ds. biegów narciarskich. Oferty można składać do dnia 10 kwietnia 2024 roku. Indywidualne rozmowy z kandydatami odbędą się do dnia 17 kwietnia 2024 roku. Komisja Konkursowa dokona wyboru do dnia 23 kwietnia 2024 roku i przedstawi rekomendację Zarządowi PZN. Ostateczną decyzję do 30 kwietnia podejmie Prezes Zarządu PZN. 

Założenia konkursowe pozostają bez zmian:

Wymagania wobec kandydata:

Kandydaci ubiegający się o stanowisko Managera ds. biegów narciarskich winni spełniać następujące wymagania i oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie uprawnień do pracy szkoleniowej (minimum  trener II klasy),
 • minimum 5-letni staż pracy/działalności w dyscyplinie  jakiej dotyczy stanowisko,
 • znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem, realizacją oraz rozliczaniem zadań realizowanych ze wsparciem środków publicznych  (programów dofinansowania szkolenia z MSiT),
 • znajomość prowadzenia dokumentacji w zakresie organizacji szkolenia,
 • doświadczenie w pracy trenerskiej/managerskiej/naukowej,
 • dobra znajomość obsługi programów komputerowych obowiązujących w procesie organizacji szkolenia (pakiet MS Office),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca swobodne komunikowanie się w zakresie zawodowym,
 • dyspozycyjność, w tym również gotowość do wyjazdów służbowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność interpersonalna (także w środowisku międzynarodowym),
 • posiadanie kompetencji kierowniczych, w tym umiejętność współpracy i zarządzania pracownikami, planowania budżetu, realizacji zadań o charakterze projektowym,
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu i wyniku,
 • niekaralność, brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także za przestępstwa na tle seksualnym.

Dokumenty wymagane w ofertach składanych przez kandydatów: 

Kandydaci muszą przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia: 

 • CV,
 • list motywacyjny, 
 • kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje w/w wymagań konkursowych,
 • inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy trenerskiej/ managerskiej/ naukowej,  
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze skazanych prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo tj. o niefigurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego (KRK), o niefigurowaniu w Kartotece Osób Pozbawionych Wolności oraz Osób Poszukiwanych Listem Gończym Krajowego Rejestru Karnego (KRK), jak również o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym Ministerstwa Sprawiedliwości w rozumieniu ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 z późn.zm.)

a także przedstawić:

 • pisemną koncepcję rozwoju dyscypliny wraz z uzasadnieniem i kluczowymi elementami operacyjnymi, z szczególnym uwzględnieniem założeń w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i wynikowym zawierającą:

- założenia planu krótkoterminowego do IO Mediolan 2026
- założenia planu długoterminowego do IO 2030 we Francji
- założenia planu/ strategii programowej / szkolenia w ramach Szkół Mistrzostwa Sportowego
- propozycję systemu monitoringu i kontroli procesu treningu i jego efektów (w tym sugerowaną  baterię testów kontrolnych i częstotliwość ich realizacji)

Podstawowy zakres obowiązków:

Do podstawowych obowiązków Managera ds. biegów narciarskich w danej dyscyplinie,

 • bieżący nadzór nad planami i pracą sztabów trenerskich podczas ich realizacji,
 • współpraca, nadzór i wdrażanie systemu szkoleniowego w ramach Szkół Mistrzostwa Sportowego,
 • realizacja i dyscyplina finansowa przyjętych przez Zarząd PZN planów budżetowych dla poszczególnych grup szkoleniowych,
 • akceptacja merytoryczna wydatków Kadr Narodowych PZN w ramach przyznanych budżetów,
 • współpraca z trenerami w zakresie planowania, opiniowania, realizacji i kontroli,
 • przygotowanie i nadzór nad realizacją ramowych, indywidualnych i grupowych planów szkoleniowych w cyklach rocznych oraz olimpijskich,
 • egzekwowanie prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz merytorycznej przez trenerów, jej archiwizacja i analiza,
 • zgłoszenia zawodników do zawodów FIS zgodnie z obwiązującymi procedurami i przepisami FIS oraz wewnętrznymi związku (PZN),
 • rekomendacja składów kadr narodowych i sztabów szkoleniowych  Dyrektorowi Sportowemu PZN w oparciu o obowiązujące przepisy oraz ustalony budżet,
 • składanie okresowych sprawozdań Dyrektorowi Sportowemu,
 • współpraca z biurem PZN oraz Kadrami Narodowymi w zakresie opracowania ofert programowych oraz dokumentacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie swoich aplikacji  w sekretariacie Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków lub o przesłanie aplikacji listem poleconym na adres Polskiego Związku Narciarskiego ww. (decyduje data wpłynięcia korespondencji do PZN) lub e-mailem na adres: office@pzn.pl  - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia2024 roku.
 • wszystkie niezbędne dokumenty składane w formie papierowej należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: Managera ds. biegów narciarskich”.
 • PZN informuje przy tym, iż dokumenty złożone w formie skanu poprzez pocztę elektroniczną będą zweryfikowane za zgodność z oryginałami przed ewentualnym ogłoszeniem rozstrzygnięcia konkursu i zatrudnieniem.

Procedura i przebieg konkursu:

 • przed ogłoszeniem wyniku konkursu Komisja może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne;
 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także zmiany terminu składania aplikacji bez podawania przyczyny; 
 • ostateczny wynik konkursu zostanie ogłoszony do dnia 23 kwietnia 2024 roku na stronie Polskiego Związku Narciarskiego (www.pzn.pl). 

***

Polish Ski Association (PZN) announces a tender for the position of Manager for Cross Country. Applications can be submitted until April 10, 2024. The Tender Commission will make its selection by April 23, 2024, and present a recommendation to the PZN Board. Below are the tender terms.

Tender Terms: 

Candidate Requirements:

Candidates applying for the position of Manager for Cross Country must meet the following requirements and expectations:

 • Higher education, 
 • Possession of coaching qualifications (minimum Trainer II class),
 • Minimum 5 years of work experience/activity in the discipline relevant to the position, 
 • Knowledge of regulations and procedures related to planning, implementation, and settlement of tasks carried out with the support of public funds (programs from the Ministry of Sport and Tourism), 
 • Knowledge of documentation management in the field of training organization, 
 • Experience in coaching/management/scientific work, 
 • Good knowledge of computer programs used in the training organization process (MS Office package), 
 • Proficiency in spoken and written English enabling fluent communication in a professional context, 
 • Availability, including readiness for business trips,
 • Category B driving license, 
 • Ability to work in a team and interpersonal communication skills (also in an international environment), 
 • Possession of managerial competencies, including the ability to collaborate and manage employees, budget planning, and project task implementation, 
 • Ability to make decisions and work under time and result pressure, 
 • Lack of criminal record, no conviction by final judgment for intentional crime or fiscal offense, as well as for crimes of a sexual nature.

Documents required in candidates' applications: 

Candidates must provide the following documents and declarations:

 • CV,
 • Cover letter,
 • Copy of documents confirming compliance with the required education qualification,
 • Copies of documents confirming qualifications according to the tender requirements,
 • Other documents confirming achievements in coaching/management/scientific work,
 • Candidate's declaration of consent to the processing of personal data for recruitment purposes, 
 • Declaration of exercising full public rights,
 • Declaration of not being listed in the registry of persons convicted by final judgment for intentional crimes, i.e., not being listed in the Criminal Record Card of the National Criminal Register (KRK), not being listed in the Registry of Persons Deprived of Liberty and Persons Wanted by Warrant of the National Criminal Register (KRK), as well as not being listed in the Register of Perpetrators of Crimes of a Sexual Nature of the Ministry of Justice within the meaning of the Act of May 13, 2016, on combating threats of crime of a sexual nature (Journal of Laws of 2020, item 152, as amended), and also to present:
 • a written concept of discipline development with justification and key operational elements, with particular emphasis on organizational, training, and performance areas, including:

- short-term plan assumptions for the 2026 Milan Olympics
- long-term plan assumptions for the 2030 Olympics in France
- assumptions of the program/strategic training plan within the School of Sports Mastery
- proposal for a monitoring and control system for the training process and its effects including suggested battery of control tests and their frequency).

Basic scope of duties: 

Among the basic duties of the Manager for Cross Country in the given discipline are: 

 • ongoing supervision of plans and work of coaching staff,
 • cooperation, supervision, and implementation of the training system within the Szkoły Mistrzostwa Sportowego
 • implementation and financial discipline of budgets approved by the PZN Board for individual training groups, 
 • substantive approval of expenses of PZN National Teams within the allocated budgets,
 • cooperation with coaches in planning, reviewing, implementing, and controlling, 
 • preparation and supervision of the implementation of framework, individual, and group training plans in both annual and Olympic cycles, 
 • enforcement of training and substantive documentation by coaches, its archiving, and analysis, 
 • registration of athletes for FIS tenders in accordance with applicable FIS procedures and regulations and internal regulations of the association (PZN), 
 • recommendation of national team rosters and coaching staff to the Sports Director of PZN based on applicable regulations and established budget, 
 • submission of periodic reports to the Sports Director, 
 • cooperation with the PZN office and National Teams in the preparation of program offers and documentation for the Ministry of Sport and Tourism.

Deadline and place for submitting documents: 

 • all interested parties are requested to submit their applications to the secretariat of the Polish Ski Association in Krakow, at ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Krakow, or by sending a registered letter to the address of the Polish Ski Association as above (the date of receipt of correspondence by PZN determines) or by email to: office@pzn.pl - no later than April 10, 2024; 
 • all necessary documents submitted in paper form must be enclosed in a sealed envelope marked "Tender for the position: Manager for Cross-Country." 
 • PZN also informs that documents submitted in scanned form via email will be verified for compliance with originals before any announcement of the tender results and employment.

Tender procedure: 

 • before announcing the tender results, the Commission may invite selected candidates for individual qualification interviews;
 • the Tender Commission reserves the right to cancel or invalidate the tender, as well as to change the application deadline without giving a reason; 
 • the final tender result will be announced by April 23, 2024, on the Polish Ski Association website (www.pzn.pl).

Źródło: PZN